Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


İMAR İŞLEMLERİ

Bu planlamalar sonunda her parselin tek tek imar durumu şekillenir. İmar durumu belgesinde arsa üzerinde ne tür yapılaşma olabileceği (ktutarak bölge planları hazırlarlar. Bu planlamalar sonunda her parselin tek tek imar durumu şekillenir. İmar durumu belgesinde arsa üzerinde ne tür yapılaşma olabileceği (konut, ticaret, sağlık, okul, vs), arsanın net alanı üzerinden ne kadar inşaata izin verileceği (emsal veya kullanım alanı kat sayısı (K.A.K.S)), yapılacak yapıların arsanın en fazla ne kadarlık bölümüne oturabileceği (taban alanı kat sayısı (T.A.K.S)), yapıların en fazla ne kadar yükselebileceği (hmax), eğer varsa kamuya yapılması gereken terkler, tevhid veya ifraz şartları ile beraber bölgeye ait plan dip notları yer almaktadır. Plan dip notları ise  Belediye imar yönetmeliğinde belirtilen yapılaşma şartlarına paralel veya bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak belediyelerce hazırlanır.
İMAR DURUM BELGESİ NİÇİN ALINIR ?

Arsanızda  kaç kata kadar bina yapım izni verildiğini ve yapacağınız bina türünün ne olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır.Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz.

İMAR PLAN TADİLATI NEDİR?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

İMAR PLAN TADİLATI TALEBİYLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No, Adres bulunacak)

2- Tapu Fotokopisi

3- Kimlik Fotokopisi

4- Koordinatlı Plan Örneği